KyivJS

If you want to share something with the community, we encourage you to drop us a line

Upcoming Events

November 30, 2017, 18:30.

 • Oleksandr Skachkov

  WebAssembly Overview ru
 • Oleksandr Syrotenko

  Garbage collection in V8 VM ru

Registration on Monday, 27th of November @ 14:00
Register

Previous Events

5 December 2015

 • Ivan Lavriv

  Data Access with OrbitJS
 • Andrii Muzalevskyi

  Interactive Path Search in Javascript
 • Artem Sychov

  Learning How to Learn

19 October 2013

календар DOU

 • Vyatcheslav Potravnyy

 • Dmitry Voronianski

 • Dmitry Chaplinsky

 • Victor Turskyi

 • Eldar Djafarov

17 November 2012

календар DOU

 • Paul Miller

 • Vladimir Agafonkin

 • Yehor Nazarkin

 • Artem Zakharchenko

 • Alexander Solovyov

 • Artem Bey

 • Vyacheslav Pytel

 • Andrew Druchenko

 • Yulia Puchnina

 • Silvestrov Yuriy

 • Mikhail Valkov

 • Eugene Zharkov

 • Yaroslav Ponomarenko

 • Yehor Lvivski

 • Vitaliy Stepanenko

 • Eugene Naumenko